انتخاب واحد

با توجه به اهمیت انتخاب واحد، باطلاع آن دسته از دانشجویان ورودی 96 که با فرآیند انتخاب واحد نا آشنا بوده، می رساند با مراجعه به دپارتمان نفت و گاز نسبت به رفع اشکالات وابهامات احتمالی اقدام نمایند.

ساعات مراجعه به دپارتمان:

از ساعت 8 الی 16