انتصاب اعضای کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ

 انتصاب اعضای کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ

طی حکمی دکتر مهدی باصولی ریاست محترم دانشگاه علم فرهنگ
آقایان:
دکتر عادل تقوی
دکتر محمدرضا حسن‌زاده
دکتر علی احمدی
مهندس امیررضا نظام‌دوست
و خانم‌ها:
دکتر بهاره کلاهی
زهره آخرتی
مهندس مائده خداوردی
را به عنوان عضو «کمیته بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE) دانشگاه علم و فرهنگ» منصوب کرد.
 شایان ذکر است، دکتر عادل تقوی به عنوان رئیس و دکتر بهاره کلاهی به عنوان دبیر این کمیته، تعیین شده‌اند