چارت درسی مهندسی ایمنی

چارت درسی مهندسی ایمنی

نیمسال

نام درس

نوع

واحد

پیشنیاز

نیمسال اول

ریاضی عمومی 1

پایه

3

-

فیزیک 1

پایه

3

ریاضی عمومی 1 یا همزمان

زبان فارسی

عمومی

3

-

اندیشه اسلامی

عمومی

2

-

زبان پیش دانشگاهی

عمومی

4

-

تربیت بدنی 1

عمومی

1

-

شیمی عمومی

پایه

2

-

نیمسال دوم

ریاضی عمومی 2

پایه

3

ریاضی عمومی 1

فیزیک 2

پایه

3

فیزیک 1

شیمی عمومی 2

پایه

2

شیمی عمومی 1

مبانی برنامه نویسی کامپیوتر

پایه

3

-

آز شیمی عمومی

پایه

1

شیمی عمومی 1

آز فیزیک 1

پایه

1

فیزیک 1

اندیشه اسلامی 2

عمومی

2

اندیشه اسلامی 1

زبان خارجه 1

عمومی

2

زبان پیش دانشگاهی

تربیت بدنی 2

عمومی

1

تربیت بدنی 1

نیمسال سوم

معادلات دیفرانسیل

پایه

3

ریاضی عمومی 2

استاتیک

اصلی

2

فیزیک 1-ریاضی 1

آز فیزیک 2

پایه

1

فیزیک 2

خواص مواد

اصلی

2

شیمی عمومی 1

نقشه کشی صنعتی

اصلی

2

-

شیمی تجزیه

پایه

3

شیمی عمومی 2

موازنه انرژی و مواد

اصلی

3

شیمی عمومی 1

اخلاق اسلامی

عمومی

2

-

نیمسال چهارم

ریاضی مهندسی

پایه

3

معادلات دیفرانسیل

مکانیک سیالات

اصلی

3

موازنه انرژی و مواد-معادلات دیفرانسیل- استاتیک

ترمودینامیک

اصلی

3

موازنه انرژی و مواد

مقاومت مصالح

اصلی

2

استاتیک

کارگاه ماشین ابزار جوشکاری

پایه

1

-

شیمی آلی

پایه

3

شیمی عمومی 1

خوردگی در صنایع

اصلی

2

خواص مواد

تاریخ تحلیلی صدر اسلام

عمومی

2

-

نیمسال

نام درس

نوع

واحد

پیشنیاز

نیمسال پنجم

انتقال حرارت

اصلی

3

مکانیک سیالات

آز مکانیک سیالات

اصلی

1

مکانیک سیالات

آمار کاربردی

اختصاصی

3

ریاضی عمومی 2

مبانی مهندسی برق 1

اصلی

2

فیزیک 2

شیمی فیزیک

اصلی

3

ترمودینامیک

آز شیمی تجزیه

پایه

1

شیمی تجزیه

شناسایی، اندازه گیری و کنترل مخاطرات محیط کار

اختصاصی

2

فیزیک 2-شیمی تجزیه

سموم و مواد شیمیایی خطرناک

اختصاصی

1

شیمی آلی

آز شیمی آلی

پایه

1

شیمی آلی

انقلاب اسلامی ایران

عمومی

2

-

نیمسال ششم

انتقال جرم

اصلی

3

انتقال حرارت

آز انتقال حرارت

اصلی

1

انتقال حرارت

محاسبات ظروف و لوله های تحت فشار

اصلی

2

مکانیک سیالات-استاتیک-مقاومت مصالح

اصول ایمنی

اختصاصی

2

از ترم ششم

بیماری های حرفه ای و بهداشت صنعتی

اختصاصی

2

از ترم ششم

مبانی مهندسی برق 2

اصلی

2

مبانی مهندسی برق 1

آز مبانی مهندسی برق

اصلی

1

مبانی مهندسی برق 2

روش های اندازه گیری و کمیت های مهندسی

اصلی

1

شیمی فیزیک

آز شیمی فیزیک

اصلی

1

شیمی فیزیک

تفسیر موضوعی قرآن یا نهج البلاغه

عمومی

2

نیمسال هفتم

عملیات واحد صنعتی

اصلی

2

انتقال جرم-ترمودینامیک

اصول طراحی سیستم های ایمنی و آتش نشانی

اختصاصی

2

اصول ایمنی

ایمنی و حفاظت شغلی و قوانین کار و مقررات عمومی ایمنی

اختصاصی

2

اصول ایمنی

مدیریت بهداشت، ایمنی و محیط زیست

اختصاصی

3

آلودگی آب، هوا و کنترل آنها-بیماری های حرفه ای و بهداشت صنعتی

بررسی سیستم های قدرت

اصلی

3

مبانی مهندسی برق 2

پروژه فارغ التحصیلی

3

از ترم هفتم

درس انتخابی 1

2

فیزیک 2-شیمی تجزیه

نیمسال هشتم

ایمنی در صنایع نفت و پتروشیمی

اختصاصی

2

اصول ایمنی- شناسایی و کنترل مخاطرات محیط کار- بیماری های حرفه ای و بهداشت صنعتی

مدیریت ریسک

اختصاصی

2

مدیریت ایمنی، بهداشت و محیط زیست

کنترل فرآیند ها

اصلی

3

عملیات واحد صنعتی

آز عملیات واحد

اصلی

1

عملیات واحد صنعتی

اقتصاد و طرح مهندسی

اختصاصی

2

از ترم ششم

آلودگی صوتی و کنترل آن

اختصاصی

1

از ترم ششم

آلودگی آب، هوا و کنترل آن ها

اختصاصی

3

موازنه انرژی و مواد

درس انتخابی 2

2

-