دوره ی آموزشی ارزیابی ریسک و کار در ارتفاع

دوره ی ارزیابی ریسک و کار در ارتفاع توسط انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی صنعتی برگزار گردید.

️ این سری از دوره های تخصصی به شناسایی خطرات کار در ارتفاع و ارزیابی ریسک به مدت ۱۶ ساعت برگزار گردید.
 این دوره با اعطای گواهینامه‌ ی مرکز تحقیقات و تعلیمات حفاظت فنی و بهداشت، با تدریس مهندس حافظ غفاری، در تاریخ 11 ام و 12 ام بهمن ماه انجام شد.
دوره شناسایی خطرات و ارزیابی ریسک یکی از دوره‌هایی است که مسئولین ایمنی شرکت‌ها ملزم به اخذ مدرک و فراگیری مطالب سودمند آن هستند تا از آن مطالب به نحو احسن در ایجاد فرهنگ ایمنی و محیط کاری ایمن استفاده کنند.