شورای تخصصی HSE دانشگاه علم و فرهنگ

شورای تخصصی HSE دانشگاه:

سیاست گذاری و برنامه ریزی جهت بهبود و ارتقاء سطح علمی، آموزشی و پژوهشی گروه مهندسی ایمنی.

اسامی اعضاء:

1-جناب آقای دکتر حسن زاده

2-جناب آقای دکتر رعایایی

3-جناب آقای دکتر احمدی

4-جناب آقای دکتر حاجی تاروردی

5-سرکار خانم دکتر حسنی

6- سرکار خانم دکتر اسماعیل زاده