بازدید از شرکت پالایش نفت تهران (پالایشگاه تهران)

بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته مهندسی ایمنی از شرکت پالایش نفت تهران (پالایشگاه تهران)

19 بهمن 1398 - 09:20

بازدید علمی صنعتی از مجتمع پتروشیمی اراک (شازند)

بازدید علمی صنعتی دانشجویان رشته مهندسی ایمنی از مجتمع پتروشیمی اراک (شازند)

05 بهمن 1398 - 14:04

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس