کارگاه تخصصی مدلسازی حوادث با استفاده از نرم افزار PHAST

برگزاری کارگاه تخصصی مدلسازی حوادث با استفاده از نرم افزار PHAST در دانشگاه علم و فرهنگ

18 تیر 1398 - 14:58

برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با "نحوه استفاده از دستگاه های اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز محیط کار"

کارگاه آشنایی با "نحوه استفاده از دستگاه های اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز محیط کار"

25 خرداد 1398 - 19:24

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس