کسب رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) توسط دانشجویان دانشگاه علم و فرهنگ

دانشجویان کارشناسی مهندسی ایمنی دانشگاه علم و فرهنگ رتبه های برتر کنکور کارشناسی ارشد مهندسی ایمنی، بهداشت و محیط زیست (HSE) را در سال 1400 کسب نمودند.

29 شهریور 1400 - 13:58

اساتید راهنمای کارشناسی ارشد مهندسی HSE

اساتید راهنما و زمینه های تحقیقاتی اساتید کارشناسی ارشد مهندسی HSE در دانشگاه علم و فرهنگ

05 مرداد 1400 - 14:00

کنفرانس ها

رویدادها

سیناپرس