آزمایشگاه شیمی عمومی و شیمی آلی

با توجه به هماهنگی های انجام شده با دانشگاه تهران، در نیمسال دوم سال تحصیلی 96-97 آزمایشگاه شیمی عمومی و شیمی آلی در دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.

آزمایشگاه شیمی عمومی در 2 گروه ارائه میشود که گروه اول از ساعت 8 الی 10 و گروه دوم از ساعت 10 الی 12 می باشد.
همچنین آزمایشگاه شیمی آلی نیز در یک گروه و از ساعت 16 الی 18 در محل دانشکده علوم پایه دانشگاه تهران برگزار خواهد شد.