Cardinal Theme

برگزاری جلسه شورای تخصصی گروه مهندسی ایمنی

بمنظور راهبری بهتر و مفیدتر رشته مهندسی ایمنی، شورای تخصصی که متشکل از اساتید دانشگاهی و صنعتی می باشند تشکیل گردیده که در جلسات منظم به پایش و بررسی وضعیت امور رشته می پردازند. هشتمین جلسه شورا در مورخه 9 اردیبهشت 97 و در محل دانشگاه علم و فرهنگ برگزار گردید.

بررسی وضعیت دانشجویان، سرفصل دروس رشته، به اختیار گرفتن عضو هیئت علمی جدید و ... از جمله مواردی بود که در هشتمین جلسه شورای تخصصی گروه مهندسی ایمنی مورد بحث و تبادل نظر واقع گردید.