Cardinal Theme

بازدید میدانی از ایستگاه های گازی CGS شرکت گاز استان تهران

انجام بازدید های میدانی یکی از روش های تقویت دانش و اطلاعات فنی می باشد که با هماهنگی های صورت گرفته، دانشجویان مهندسی ایمنی از ایستگاه های تقلیل فشار گاز CGS بازدید بعمل آوردند.

این بازدید در روز یک شنبه مورخ ۲ دی ماه سال ۱۳۹۷  در ساعت ۸ و نیم صبح با حضور ۱۷ نفر از دانشجویان خانم این رشته ، یک نفر سرپرست دانشجویان ( مهدی قمری ) و یک نفر سرپرست دانشگاه ( آقای آقاطاهر ) برگزار شد

این بازدید از ایستگاه گاز cgs تاسیسات ری واقع در جاده قدیم قم ، باقرشهر بود . ابتدا راهنمای بازدید توضیحات کلی در مورد رعایت نکات ایمنی برای ورود به بخش فرایندی تاسیسات به دانشجویان اراعه نمودند .

بخش فرایندی این تاسیسات شامل موارد زیر است :

_ فیلتر کردن گاز ورودی

_ تقلیل فشار و در صورت نیاز گرم کردن گاز( هر ۱۵psi تقلیل فشار یک درجه برودت به همراه دارد )

_ اندازه گیری های پیوسته فشار گاز

_ بو دار کردن گاز ( توسط مرکاپتان )

_ انتقال گاز به ایستگاه های tbs

در این ایستگاه ، فشار گاز را (800 الی 1100 psi) در ۲ مرحله به 400psi و سپس 250psi تبدیل میکنند .

سپس فشار گاز 250psi در ایستگاه های tbs به 60lb تبدیل میشود .

نکات و تجهیرات ایمنی موجود در بخش فرایندی :

وجود مستمر مهندس ایمنی

انجام تمامی کار ها با Prmit مربوطه

safety valve

Shut off valve

LBV ( line break valve )