Cardinal Theme

برگزاری کارگاه تخصصی آشنایی با "نحوه استفاده از دستگاه های اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز محیط کار"

کارگاه آشنایی با "نحوه استفاده از دستگاه های اندازه گیری عوامل مخاطره آمیز محیط کار"

به همت انجمن علمی دانشجویی مهندسی ایمنی در مرکز بهداشت حاج مبارکی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی واقع در لویزان برگزار گردید.

در این کارگاه با تدریس استاد علیرضا حریری از گروه بهداشت حرفه ای دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، مطالب زیر آموزش داده شدند:

- ارزیابی صدا در صنعت

- انواع صدا سنج ها و آموزش نحوه استفاده از آنها

- ارزیابی روشنایی در محیط کار

- انواع لوکس متر ها و آموزش نحوه استفاده از آنها

- آموزش روش ها و تجهیزات اندازه گیری آلاینده های شیمیایی هوای محیط کار

شایان ذکر است که تمام حاضرین در کارگاه با استفاده از دستگاههای موجود به صورت عملی موارد ذکر شده را تحت نظارت اساتید حاضر مورد آزمایش قرار دادند.