برگزاری آزمایشگاه شیمی فیزیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر در ترم مهر 98

برگزاری آزمایشگاه شیمی فیزیک در دانشگاه صنعتی امیرکبیر

طبق هماهنگی های قبلی با دانشگاه صنعتی امیرکبیر، کلاسهای آزمایشگاه شیمی فیزیک برای دانشجویانی که در نیمسال اول 98 این واحد را اخذ نموده اند، در دانشکده مهندسی شیمی این دانشگاه برگزار خواهد شد.

روز و ساعت برگزاری آزمایشگاه متعاقبا اعلام خواهد شد.