فرمت و دستورالعمل نگارش پروژه پایانی

فرمت نگارش پروژه پایانی

بمنظور ایجاد وحدت رویه و همچنین سهولت هرچه بیشتر دانشجویان رشته مهندسی ایمنی، الگوی نگارش پروژه پایانی تهیه و تدوین شده و دانشجویان گرامی بایستی از فایل زیر جهت نگارش پروژه پایانی خود استفاده نمایند.

از دانشجویان گرامی انتظار می رود ضمن مطالعه دقیق موارد ذکر شده در دستورالعمل، تمامی موارد ذکر شده اعم از نگارشی و غیرنگارشی را در تدوین پایان نامه خود رعایت بفرمایند.

الگوی نگارش پروژه پایانی