رتبه های برتر کنکور ارشد رشته مهندسی ایمنی

نتايج رتبه های ازمون كارشناسی ارشد دانشجويان فارغ التحصيل مهندسی ايمنی دانشگاه علم و فرهنگ

نیلوفر یزدی زاده:
ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۳۱
مهندسی ایمنی (HSE) ۱۰۲

زهرا ناظمی:
ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۲۲
مهندسی ایمنی (HSE) ۲۸۴

میرعلیرضا میرنظری:
ایمنی، بهداشت و محیط زیست ۵

آرش صادقی پور:
مهندسی ایمنی (HSE) ۷۰
مهندسی صنایع ۴۵۰

فرید لؤلؤ:
مهندسی ایمنی (HSE) ۶۴

فاطمه امیراولاد:
مهندسی ایمنی (HSE) ۱۳۷

فاطمه بهفر:
مهندسی ایمنی (HSE) ۵۰۷

مه تا تاجداری:
مهندسی ایمنی (HSE) ۱۱